RODO - przetwarzanie danych osobowych w Salon Meblowy Maxima

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku weszła w życie Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000. Ustawa reguluje zasady ochrony Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (RODO).

Co RODO oznacza?

Pani/Pana dane osobowe będą jeszcze lepiej chronione.
Zwiększa się wpływ na to jak dane są przetwarzane.


Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Salon Meblowy Maxima Ireneusz Łapuńka , Nip 748-111-01-53 regon 161600519


Jak się z nami skontaktować w celu uzyskania informacji na temat Pani/Pana danych osobowych?

Z administratorem można skontaktować się
- pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Salon Meblowy Maxima ul niepodległości 13 48-100 Głubczyce
- za pomocą poczty elektronicznej e-mail: sk.maxima@vp.pl


Jak dbamy o bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować za pomocą poczty e-mail pod adresem: sk.maxima@vp.pl


Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do danych które pana dotyczą a które przetwarzamy?

Ma Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
- żądania od Administratora sprostowania (poprawienia) Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych w sytuacji gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe na stronie urzędu pod adresem www.uodo.gov.pl) w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO


Jaka jest podstawa prawna Pani/Pana danych osobowych?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są ponieważ spełniony został co najmniej jeden z poniższych warunków art. 6 ust. 1 RODO:
- wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną , lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy
- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
- przetwarzanie jest niezbędne do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią


Jaki jest cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu:
- marketingu produktów,
- realizacji produkcji,
- realizacji sprzedaży produktów,
- obsługi posprzedażowej m.in. reklamacji


Kto może być odbiorcą Pani/Pana danych osobowych?

Pani/Pana dane osobowe udostępniamy tylko podmiotom, które ich potrzebują, abyśmy mogli zagwarantować wysoką jakość produktu. Dane przetwarzane są na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Pani/Pana danych na użytek własny – jedynie do realizacji naszych produktów. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają Pani/Pana dane osobowe zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.


Jakie są zasady przekazywania Pani/Pana danych poza EOG?


Gdy są ku temu podstawy Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych. Do państwa trzeciego (spoza EOG) możemy przekazać dane osobowe, tylko w sytuacji gdy gwarantuje ono przynajmniej taką ochronę danych, jaka obowiązuje w Polsce.


Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Nie będziemy przechowywali Pani/Pana danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.


Z poważaniem Salon Meblowy Maxima